Optimaal je tijd benutten door persoonsgericht onderwijs

For English version see below

Bij Staan geloven wij in de kracht van kleinschalig lesgeven. Daarom hanteren wij afhankelijk van de training een maximumaantal van 8 tot 12 personen per opleiding. Staan is ervan overtuigd dat met onderwijs in kleine studie- en trainingsgroepen het beste resultaat wordt behaald. Wij leggen graag uit waarom.

 

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om je kennis te verbreden nadat je bent afgestudeerd. Zowel met cursussen, workshops of eventueel een opleiding naast je baan.

Doorleren zorgt ervoor dat jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden omdat je meer specifieke kennis verkrijgt. Dit bevordert je werkplezier en leidt over het algemeen tot een hoger salaris. Alleen tijd vormt voor sommigen een probleem, omdat deze al schaars is. Om zeker te zijn dat je die tijd effectief inzet geven wij les in kleine aantallen en zorgen dat je deze direct kan toepassen in de praktijk.

 

Onze opleidingen zijn dus praktijkgericht en vooral gefocust op het zelfstandig uitvoeren in de praktijk. Omdat al onze trainers nog actief zijn in het veld kunnen zij snel schakelen en inzoomen op jouw persoonlijke uitdagingen. Wij ervaren dat er veel meer vragen worden gesteld in een kleine groep en deze ook allemaal behandeld kunnen worden binnen de tijd. Daarnaast behandelen we ook casussen vanuit de persoonlijke praktijk en heeft een sterke bijdrage aan de kennis snel eigen maken.

 

Zoals onze Manager Academy Jeroen Kleijn Blesing aangeeft, is het voornaamste doel van Staan: “Zorgdragen dat iedereen de kennis direct kunnen toepassen in de praktijk”. De beperkte groepen en casussen vanuit de persoonlijke praktijk zorgen voor een optimale uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden. Deze wederzijdse communicatie zorgt voor een stimulerende werksfeer.

 

Jeroen is van mening dat grotere groepen minder goed werken. Zo daalt de kwaliteit doordat er niet genoeg tijd is om de stof uitgebreid door te nemen. En wordt er een achterstand ontwikkeld bij degene die het tempo niet bij kunnen houden. Simpel gezegd: “Hoe groter de groep, hoe hoger de drempel voor vragen.” Onze manier van lesgeven is een effectieve manier van werken en perfect voor iemand die zijn tijd efficiënt wil benutten.

 

Vind je persoonlijke ontwikkeling ook belangrijk?

Wij hebben ons programma aangepast op de arbeidsmarkt en bieden een speciaal avondprogramma aan. Als dit punten zijn die jij belangrijk vindt, zijn wij de perfecte match. Bekijk onze opleidingen en vind de cursus die jou verder gaat brengen in jouw finance carrière.

 

 

Make the most of your time through person-centred education

 

At Staan, we believe in the power of small-scale teaching. Therefore, depending on the course, we apply a maximum number of 8 to 12 people per course. Staan is convinced that the best results are achieved by teaching in small study and training groups. We are happy to explain why.

 

Nowadays, there are many opportunities to broaden your knowledge after you graduate. Either with courses, workshops, or possibly an education alongside your job. By continuing your education, you increase your chances on the labour market because you gain more specific knowledge. This enhances your job satisfaction and generally leads to a higher salary. Only time is a problem for some, as it is already scarce. To make sure you use that time effectively, we teach in small numbers and make sure you can immediately implement it in the work field.

 

In other words, our training courses are practice-oriented and mainly focused on performing independently in the field. Since all our trainers are still active in the field, they can quickly switch gears and zoom in on your personal challenges. In our experience, many more questions are asked in a small group and these can all be addressed within the time available. We also deal with cases from personal practice, which makes a strong contribution to mastering knowledge quickly.

 

As our Manager Academy Jeroen Kleijn Blesing points out, Staan’s main goal is to “ensure that everyone can immediately apply the knowledge in practice”. Limited groups and cases from personal practice ensure an optimal exchange of knowledge, experience and skills. This mutual communication ensures a stimulating working atmosphere.

 

Jeroen believes that larger groups do not function as effectively. For example, quality drops because there is not enough time to go through the material in a thorough way. And a disadvantage is developed among those who cannot keep up with the pace. Simply stated, “The bigger the group, the higher the threshold for questions.” Our way of teaching is an effective way of working and perfect for someone who wants to use their time efficiently.

 

Do you also value personal development?

We have adapted our program to the job market and offer a special evening program. If these are points you consider important, we are the perfect match. Check out our courses and find the program that will take you further in your finance career.