Disclaimer www.staan-academy.com

ALGEMEEN

Staan Finance & Consultancy B.V. (Kamer van Koophandel 34267301), hierna te noemen Staan, verleent je hierbij toegang tot www.staan-academy.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Staan en derden zijn aangeleverd. Staan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op www.staan-academy.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Staan.

General

Staan Finance & Consultancy B.V. (Chamber of Commerce 34267301), hereafter referred to as Staan, hereby grants you access to www.staan-academy.com and publishes texts, images and other materials supplied by Staan and third parties here. Staan thereby reserves the right to modify the content or remove parts at any time without having to inform you of this. The information on www.staan-academy.com is intended as non-binding and not as a concrete offer to conclude an agreement. Agreements are only concluded by accepting an offer from Staan designated as such.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op www.staan-academy.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Staan.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.staan-academy.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

LIMITED LIABILITY

The materials offered on www.staan-academy.com are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These materials can change at any time without prior notice from Staan. In particular, all prices on www.staat-academy.com are subject to typing and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is concluded based on such errors.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Staan. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Staan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Intellectual property rights

All intellectual property rights concerning these materials belong to Staan. Copying, distributing and any other use of these materials is not permitted without written permission from Staan, except and only to the extent provided otherwise in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless specified otherwise for specific materials.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Remaining

This disclaimer may change from time to time.